Autorské podmienky

Autori filmu musia spolu s filmom a prihláškou zaslať aj vyplnenú licenčnú zmluvu. Bez nej by sme totiž nemohli vaše filmy premietať na festivale. Zmluva sa vám vygeneruje po vyplnení registračného formulára. Jej znenie je pre informatívne účely aj tu.

Organizátor(i) podujatia Festival Fyzikálnych Filmov, ďalej len podujatie, budú premietať všetky víťazné filmy v rámci festivalového dňa. Po vyhodnotení umiestnia hodnotené filmy na svojej webovej stránke.

Toto prehlásenie bude slúžiť ako dohoda s organizátorom podujatia ohľadom vašej účasti na súťažnom festivale v úlohe autora. V zmysle cieľa šíriť autorské diela s čo najväčším počtom ľudí a popularizovať tak fyziku, udeľujete organizátorovi podujatia, a ďalším subjektom právo premietať, distribuovať, zdieľať, alebo iným spôsobom šíriť dielo, bez vášho ďalšieho súhlasu, na základe licencie Creative Commons 3.0, ktorá umožňuje opakovane zverejňovať každé distribuované dielo v nekomerčných a originálnych dielach za predpokladu, že je náležite uvedené autorstvo a že dielo nie je upravené alebo skreslené. Podpísaním tohto prehlásenia beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemáte žiadne námietky proti tomu, aby usporiadatelia tohto podujatia, šírili dielo na základe licencie Creative Commons 3.0.

Okrem toho rozumiete a súhlasíte, že:

  • organizácia nie je v žiadnom prípade povinná použiť dielo,
  • nedostanete žiadnu peňažnú ani inú odmenu v spojitosti s použitím diela (s výnimkou prípadného ocenenia na festivale),
  • práva udelené na základe tohto prehlásenia sú neodvolateľné.

Potvrdzujete, že:

  • máte plnú moc a kompetenciu na poskytovanie práv uvedených v tomto prehlásení,
  • ste jedinými autormi diela (vrátane spolupracovníkov uvedených na prihláške),
  • vlastníte všetky práva na dielo, okrem iného vrátane všetkých autorských práv a práv ochranných známok,
  • písomne usporiadateľa podujatia upovedomíte o všetkých materiáloch tretích strán, ktoré sú obsiahnuté v diele (ku ktorým nemáte všetky nevyhnutné práva) a
  • použitím diela na základe tohto prehlásenia nebudú porušené žiadne práva tretích strán.

Ak by nejaká tretia strana tvrdila, že použitím prezentácie sa porušujú jej práva, potom súhlasíte s tým, že budete plne spolupracovať s organizátorom podujatia za účelom obhajoby alebo inej reakcie na uvedené tvrdenia.