Pravidlá

Pravidlá pre aktuálny ročník festivalu – 2016

Autori a filmy

 1. Na festival sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo kolektív tvorcov (autor). Autori musia byť v čase konania festivalu študentami základných alebo stredných škôl.
 2. Autorom môže pomáhať jedna osoba vykonávajúca funkciu tútora (napr. vyučujúci, vedúci krúžku, atď). Tútor nesmie priamo prispievať k tvorbe filmu (hrať, natáčať, strihať,…) , ale len poskytovať rady a podporu autorom.
 3. Za súťažný film sa považuje každé hrané, animované, dokumentárne, alebo iné umelecké dielo, ktoré sa venuje téme fyziky alebo zobrazuje ľudí a inštitúcie, ktoré sa venujú fyzike.
 4. Prihlásené filmy musia byť nahovorené slovensky alebo česky, alebo obsahovať titulky v týchto jazykoch.
 5. Jeden autor môže prihlásiť na festival maximálne 2 filmy.
 6. Technické parametre
 7. Každý film prihlásený na festival musí obsahovať názov filmu a záverečné alebo úvodné titulky, v ktorých je uvedený autor filmu.
 8. Dĺžka súťažného filmu bez úvodných a záverečných titulkov musí byť maximálne 7 minút.
 9. Filmy musia byť vo formáte MPEG-2 (.mpg, .mpeg), MPEG-4 (.mp4), WMV (.wmv) alebo MOV (.mov).
 10. Minimálne povolené rozlíšenie je televízne PAL (720×576), odporúčané je HD alebo Full-HD.
 11. Prihlásenie filmu
 12. Autor prihlásením filmu do súťaže súhlasí s použitím filmu, jeho častí a informácií uvedených v prihláške pre potreby festivalu. Všetky filmy vybrané komisiou do záverečného premietania budú zverejnené aj na stránke festivalu a youtube kanáli festivalu.
 13. Autor je povinný v prihláške uviesť názov a autora (Autora, nie interpreta) hudby použitej vo filme.
 14. Autor diela zodpovedá za ošetrenie autorských práv týkajúcich sa všetkých materiálov (napr. hudby) použitých vo filme.
 15. Pre každý film musí byť vyplnená elektronická prihláška.
 16. Odovzdávanie poštou
  • Každý film musí byť odovzdaný na samostatnom DVD nosiči alebo USB Flash médiu.
  • Vytlačená prihláška spolu s podpísanou licenčnou zmluvou musí byť priložená k odovzdanému DVD nosiču / Flash médiu. Podpísaná licenčná zmluva je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky.
  • Filmy musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu Festival Fyzikálnych Filmov, P-MAT.n.o, Ambroseho 2, 851 04 Bratislava, najneskôr do 18.4.2016. Pozor! Do tohto termínu musíme mať filmy doručené, nestačí v tento deň odniesť obálku na poštu. Odporúčame odosielať filmy poštou do 13.4.2016
 17. Odovzdávanie prostredníctvom elektronickej zásielky
  • Autori môžu využiť online úložiská na odovzdávanie svojich filmov
  • Použitá služba musí fungovať bez nutnosti inštalácie alebo registrácie na strane príjemcu
  • Príklad – môžte film nahrať na svoj Dropbox, Drive,… a poslať nám verejný odkaz, alebo použiť napr. uschovna.cz
  • Film musí byť nahraný na úložisko pred vyplnením príhlášky a v prihláške musí byť uvedený odkaz na stiahnutie filmu.
  • Licenčnú zmluvu vygenerovanú po vyplnení prihlášky podpíšte a naskenujte a pošlite nám e-mailom na info@fyzikalnefilmy.sk
  • Termín na vyplnenie prihlášky a doručenie licenčnej zmluvy je 18.4.2016
 18. Priebeh festivalu
 19. Každý film prijatý na festival bude zaradený do nasledujúcich súťažných kategórií:
  • ZŠ – Do tejto kategórie budú zaradené filmy, kde všetci študenti v autorskom kolektíve sú žiakmi základnej školy alebo prímy až kvarty na osemročnom gymnáziu.
  • SŠ – Do tejto kategórie budú zaradené filmy, ak aspoň jeden z autorov je študentom strednej školy alebo navštevuje kvintu až oktávu osemročného gymnázia.
  • Krátky film – všetky filmy v trvaní do 2 minút
 20. Organizačný výbor v spolupráci s komisiou vyberie filmy, ktoré postúpia do verejného premietania. O výbere bude informovať autorov a zoznam premietaných filmov zverejní aj na svojej stránke. Z týchto filmov odborná komisia vyberie víťazov v jednotlivých kategóriách. Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť film na festival, ak nebude dodaný v požadovanej kvalite.
 21. Rozhodnutie komisie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
 22. Víťazi budú vyhlásení a ocenení počas záverečného ceremoniálu.