Porota 2015

Peter Bokes
Prvým v našej odbornej porote je doc. Ing. Peter Bokes, PhD. Pôsobí na Oddelení fyziky Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave, kde sa venuje teoretickému popisu a numerickým simuláciám procesov v molekulárnej elektronike.
Ak sa náhodou aj vy rozhodnete študovať takéto zameranie, môže sa ľahko stať, že vám bude prednášať Základný kurz fyziky, Fyziku tuhých látok či Elektrónovú štruktúru látok a pokročilú mechaniku pre robotiku.
Peter však nie je len pedagóg a výskumník. S Festivalom fyzikálnych filmov má minimálne jeden spoločný cieľ. Že aký? No predsa zvýšiť šance mladých vedcov byť úspešnými. Preto je členom Fyzikálno- technickej akadémie, o.z., kde sa usiluje o zlepšenie spolupráce medzi technickými univerzitami a strednými školami.

Klára Velmovská
Ďalšou členkou hodnotiacej komisie je PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Pôsobí na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFIF UK V Bratislave ako odborná asistentka na Oddelení didaktiky fyziky.
Pani Klára sa vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. To znamená, že napríklad pomáha študentom s praktickými zručnosťami, ktoré potrebujú pri realizácii pokusov alebo sa zaoberá aktivitami vo fyzikálnom vzdelávaní. Veríme, že teda ocení aj videá, ktorými ste sa snažili ostatných niečo naučiť vy.
Na poli fyziky je takisto aktívnou osobnosťou vo viacerých smeroch. V minulosti ju vyučovala na základnej škole a gymnáziu. V súčasnosti je editorkou a spoluautorkou pracovných zošitov pre žiaka a metodických materiálov pre učiteľa. Popritom stíha ešte recenzovať učebnice a pracovné zošity, takže určite vie, čo sa vo vede zo školských lavíc nosí.

Patrícia Stanová
Tento rok v porote rozšíri ženské obsadenie Mgr. Patrícia Stanová, ktorá vedie Odbor propagácie vedy a techniky v rámci Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v BA odbor Informačné štúdiá. Aktívne sa zúčastňuje na organizovaní podujatí zameraných na priblíženie vedy a techniky spoločnosti. Z tohto dôvodu ju zaujal aj Festival Fyzikálnych Filmov, ktorý vidí ako skvelú príležitosť pre mladých talentovaných vedcov a filmárov. Teší sa zo svojej účasti v porote, a verí, že súťažné príspevky budú inšpiratívne a prilákajú mnohých mladých ľudí k fyzike.

Peter Pokorný
Mladý režisér Peter Pokorný prijal ponuku stať sa členom poroty veľmi rád, aj preto, že aktuálne pracuje so skupinou vedcov zo SAV na dokumentárnom cykle, ktorý sa zaoberá fyzikou. Sám o sebe tvrdí, že fyzikálneho talentu v ňom veľa nie je, avšak teší sa na filmy mladých tvorcov a ich spôsob spracovania zvolenej témy. Sám pripomenul, že pre filmára je veľkou výzvou zvestovať divákovi zložitú informáciu tak, aby ju nie len pochopil, ale aby ho v ideálnom prípade aj pobavila.